ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

Plantry
Wolfputstraat 24
9041 Oostakker
[email protected]

BTW BE 0750 871 852
KBC BE08 7360 7118 3213

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

plantry.gent is de e-commerce website van Plantry (onderdeel van Sitekicks), met maatschappelijke zetel te Wolfputstraat 24 9041 Oostakker. Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Plantry moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Plantry aanvaard zijn.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Plantry is als onderneming onderworpen aan belasting. BTW toepasselijk. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Plantry niet. Plantry is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Plantry is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met Plantry via het emailadres. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Plantry. Plantry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

ARTIKEL 4.1 BESTELLING PLAATSEN

Hoe een bestelling plaatsen?

U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande stappen in het bestel- en betaalproces:
Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.
Kies de afhaal- of leveringswijze
Selecteer de gewenste betalingswijze. 
Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.
Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.
Plantry is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

ARTIKEL 4.2 LEEFTIJDSBEPERKING

Toepasselijke wet: op 31 december 2009 werd in het Belgisch Staatsblad de wetswijziging over de leeftijdsgrenzen voor het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren. Het gaat om een wijziging van de wet van 24 januari 1977 “betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten”. Deze wetswijziging werd van kracht op 10/01/10. In essentie zegt de wetswijziging het volgende: Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan –16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. o.a. bier, wijn,…. Sterke drank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan –18-jarige. Van elke persoon die alcohol/sterke drank wil kopen mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen
Klant verklaart dat hij op moment het plaatsen van de bestelling de minimumleeftijd bereikt heeft van 18 jaar.
Plantry eigent zich het recht toe op de bestelling te annuleren na het plaatsen van de bestelling door de Klant indien het vermoeden bestaat dat Klant de leeftijd op het moment van bestelling niet bereikt heeft. Plantry moet hiervoor geen bewijzen aanleveren. Klant heeft in dit geval recht op volledige terugbetaling.
Indien Klant op vraag van Plantry bij levering of afhaling niet kan aantonen dat de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt is, dan zal Plantry de goederen niet overhandigen. Klant heeft in dit geval recht op volledige terugbetaling.

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Bestellingen kunnen steeds opgehaald worden in de Wolfputstraat 24, 9041 Oostakker.

Leveringsvoorwaarden:

De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen. Leveringen gebeuren op werkdagen
Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Plantry. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Plantry was geboden.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Plantry. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Plantry te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: KLANTENDIENST

De klantendienst van Plantry is via email op [email protected] of per post op het volgende adres: Wolfputstraat 24, 9041 Oostakker te bereiken. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 8: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Plantry om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 9: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Plantry. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

ARTIKEL 10: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN

In geval van conflict streven Plantry en Klant ernaar om onderling een oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is.  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.